Zuiver voor je gezondheid
Door bezoek aan en gebruik van deze website solgar.nl verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.
Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Solgar Vitamins Holding B.V. uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Solgar Vitamins Holding B.V. onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Solgar Vitamins Holding B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Solgar Vitamins Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
De informatie die Solgar Vitamins Holding B.V. op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Solgar Vitamins Holding B.V..
Wijzigingen
Alle informatie die Solgar Vitamins Holding B.V. op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Solgar Vitamins Holding B.V. raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.
top